équivalent RAYLAN TLX7200

Classé dans : Redshare | 0

équivalent RAYLAN TLX7200

N° de la Version , Quoi de neuf? La Date Téléchargement
V2541_GPRS_RD-TLX7200_LED_TG fixé recherche sur youtube 30/09/2019

Télécharger “V2541_GPRS_RAYLAN_RD-TLX7200_VFD_TG fixé recherche sur youtube le 30-09-2019”

#!YFoxEQZK!q4UjwNJa6KZALFyfBGGYbWhH3CY4QRfWerTodt-7pYA – Téléchargé 1470 fois –
V2635_GPRS_RD-TLX7200_LED_TG fixé youtube  12/02/2020

Télécharger “TLX7200 V2636 fixé youtube 12022020”

#!wEgmWCyQ!dKc4_f4MT30IpJRZicm_gH3U7gARl9f-EaKVePbXfQE – Téléchargé 1116 fois –
V2687_GPRS_RD-TLX7200_LED1_TG ajouter OSN 10/04/2020

Télécharger “V2687_GPRS_RAYLAN_RD-TLX7200_LED osn 10042020”

hc51SKIb#TeNTDWvaMZUJwXvCOXsUHqUuB0ggor5yLVO23O439tU – Téléchargé 1136 fois –
V2759_GPRS_RD-TLX7200_LED1_TG ajouter TNT astra+ FRANSAT W5
28/07/2020

Télécharger “V2759_GPRS_RAYLAN_RD-TLX7200_LED1_TG ajouter TNT astra+ FRANSAT W5 28072020”

4BZQ2I4Y#xsCW9f_qdds8pc38O3HTmLzxXe586dPbYB-11WdEJYo – Téléchargé 1112 fois –
V2805_GPRS_RD-TLX7200_LED1_TG Fix Youtube, press recall “Return” key to exit from youtube 22/12/2020

Télécharger “V2805_GPRS_RD-TLX7200_LED1_TG.bin_.gz”

V2805_GPRS_RD-TLX7200_LED1_TG.bin_.gz – Téléchargé 1540 fois – 6,58 Mo
V2846_GPRS_RD-TLX7200_LED1_TG Fix Youtube + VOD 09/06/2021

Télécharger “V2846_GPRS_RAYLAN_RD-TLX7200_LED1_TG.bin_.gz”

V2846_GPRS_RAYLAN_RD-TLX7200_LED1_TG.bin_.gz – Téléchargé 1389 fois – 6,61 Mo
V2851_GPRS_RD-TLX7200_LEDF_TG fix bugs + add d-smart
24/06/2021

Télécharger “V2851_GPRS_RAYLAN_RD-TLX7200_LED1_TG 24/06/2021”

V2851_GPRS_RAYLAN_RD-TLX7200_LED1_TG.bin_.gz – Téléchargé 1718 fois – 6,60 Mo

Serveur internet: 5 ans Redshare

Iptv: 03 mois

Spécifications:
CPU: Sunplus 1507A
RAM: 256MB
ROM: 16MB

USB: 01

RJ45 “LAN”
Wifi intégrer